Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Clasa pregătitoare 2022 – Procedura de înscriere, etapele și documentele necesare, publicate în Monitorul Oficial

Pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, părintele va completa o cerere-tip, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, în perioada 11 aprilie-10 mai 2022, după cum se arată în ordinul publicat în Monitorul Oficial. Cererea-tip apare, de regulă, după publicarea metodologiei de către Ministerul Educației.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar, conform metodologiei.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația pe propria răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

în situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală”.

Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie și care au mers la grădiniță se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

ărintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

 • Copiii care nu au mers la grădinița sau pentru cei care acum s-au întors din străinătate. Astfel, ei vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
 • În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022 are loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

 1. prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
 2. a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.”

Articolul 17 din metodologie stabilește că procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

„a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ  decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.”

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, conform metodologiei.

ANUNȚ

ÎN PERIOADA 17.01.2022- 28.01. 2022 ARE LOC REVIZUIREA BURSELOR ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

în conformitate cu Ordinul 5870/22.12.2021 publicat în Monitoul Oficial nr 8 din 04.01.2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Director,

prof Rădulescu Ovidiu

Întâlnire de proiect Erasmus+

În perioada 26-31 decembrie 2021, trei cadre didactice din școala noastră- Stănescu Necula Laura, Stanciu Lidia și Rădulescu Ovidiu au participat în Austria, la o primă activitate în format fizic, față în față, în cadrul proiectului Erasmus + We are children of the world. Gazdă a fost unitatea școlară Kidzplay,din Viena. Reprezentanții școlii noastre au participat alături de cadre didactice din școala gazdă și din școlile partenere din Turcia, Lituania, Grecia la numeroase ateliere de lucru și actitviăți instructiv- educative pentru elevii școlii vieneze. În ziua dedicată țării noastre, Stănescu Necula Laura, Stanciu Lidia și Rădulescu Ovidiu le-au prezentat elevilor obiceiuri specifice țării noastre legate de Crăciun și Anul Nou si i-au învățat pe aceștia să confecționeze sorcove și drapele românești.Schimbul de experienta a fost benefic pentru dezvoltarea profesionala și personala a participanților, implicit a elevilor .Proiectul Erasmus promovează imaginea școlii noastre. Coordonatorii proiectului din școala noastră, Stănescu Necula Laura și Rădulescu Ovidiu, alături de toate cadrele didactice implicate vor continua experiența prin participarea la celelalte activități în cadrul școlilor participante din Turcia, Grecia, Lituania, Austria. În decembrie 2022, alături de copiii scolii noastre, vom împărtăși colegilor parteneri din aceste tari, din experienta, ospitalitatea prietenia și mândria de a fi români în România.

S-a modificat structura anului școlar

76% dintre angajații Școlii Gimnaziale Toma T. Socolescu Comuna Păulești s-au vaccinat împotriva SarsCoV-2

ȘCOALA ONLINE, ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Clasa a a VIII-a de la Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu” Comuna Păulești își desfășoară activitatea online, în perioada 30.09.2021- 13.10.2021.

Grupa mică de la Grădinița Păulești- program prelungit își desfășoară activitatea online în perioada 4-17 octombrie 2021.

Clasa a V-a de la Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu” Comuna Păulești își desfășoară activitatea online în perioada 7-21 octombrie 2021.

Clasele VII-VIII, învățământ simultan de la Școala Gimnazială Vlad Mușatescu Găgeni își desfășoară activitatea online până în ziua de 22 octombrie 2021.

   Anunț concurs pentru postul de îngrijitor la Grădinița din Păulești, program prelungit

Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu,, Comuna Păulești, cu sediul în Păulești, strada Calea Unirii nr. 182, județul Prahova, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

•          Denumirea postului – ÎNGRIJITOR – 1 NORMĂ INTREAGĂ, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

–          proba scrisă  în data de 15.10.2021 , ora 10.00, la Grădinița Păulești;            

–          proba practică în data de 15.10.2021, ora 11.00, la Grădinița Păulești ; 

–          proba interviu în data de 15.10.2021 , ora 12.00, la Grădinița Păulești . 

Contestațiile se depun la secretariat până la data de 15.10.2021, ora 15.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, 06.10.2021, la Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu,, Comuna Păulești.

Date contact: secretariat, telefon 0244224301.

Tematica și Bibliografia stabilită pentru concurs:

 • Reguli de efectuare a curățeniei în grădiniţă.
 • Metode de dezinsecție  și dezinfecție;
 • Noțiuni fundamentale de igienă;
 • Securitate și sănătate în muncă și PSI.

Bibliografia:

 • Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea si securitatea în muncă;
 • Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 • Norme de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si înstruirea copiilor  și tinerilor – Ordin Ministrului Sănătătii nr. 1955/18.10.1995

Ghidul candidatului 2021-2022

Asociația părinților

De ce ne dorim să înființăm o asociație  a părinților? Pentru a contribui la un învățământ de calitate  în grădinițele și școlile arondate Școlii Gimnaziale ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești, în folosul copiilor. Prin statutul ce va fi adoptat, asociația va deveni o organizație neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, funcționând ca persoană juridică. Scopul ei va fi de a constitui un sprijin pentru Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești în realizarea programului de învățământ și a obiectivelor curriculare și extracurriculare, ridicarea continuă a nivelului instructiv-educativ, întreținerea, îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale, ajutorarea copiilor ale căror familii au venituri modeste, ori sunt lipsite de venituri.

Între obiectivele Asociației noastre se înscriu: asigurarea resurselor financiare și stabilirea modalităților de atingere a scopului propus; cunoașterea cerințelor procesului didactic și identificarea modalităților prin care contribuim la satisfacerea lor; sprijinirea conducerii școlii și a membrilor corpului didactic în atingerea obiectivelor pe care și le propun, în folosul unui mediu educațional cât mai bun pentru copii. De asemenea, datorită Asociației Păurinților pot fi organizate  cursuri pentru limbi moderne, informatica, sport, dans, musică, pictură, etc.

Asociația își propune să susțină, să modernizeze, să eficientizeze, să crească eficacitatea și calitatea învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din grădinițele și școlilor păuleștene de stat, să atingă și să utilizeze, în condițiile legii, a diverse surse de finanțare inclusiv redirecționarea a 2% din impozit, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări, pe bază de proiecte cu surse de finanțare interne și externe,să mobilizeze părinţii în susţinerea materială şi logistică a Grădiniței ,,Curcubeul Magic’’ Cocoșești, Grădinița cu Program Normal Găgeni, Grădinița Păulești, Școala Gimnazială ,,Vlad Mușatescu’’ Găgeni, Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2021-2022

În Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești va exista în anul școlar 2021-2022 o clasă pregătitoare, cu 25 de locuri, iar la Școala Gimnazială ,,Vlad Mușatescu’’ Găgeni- o clasă pregătitoare, cu 10 locuri
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
– Copia şi originalul certificatului de naştere al copilului
– Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal – Părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotarârii judecatoreşti definitive, din care rezultă modul în care se exercită autoritatea parintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.
– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (Concret, este nevoie de evaluarea psihosomatică doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița și pentru cei care acum s-au întors în țară și vor înscrierea în clasa pregătitoare. Cei mici care au făcut grădinița și sunt în această grupă de vârstă se vor înscrie la școală pe baza unei recomandări eliberate de grădiniță. )
– cererea tip de înscriere
Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul școlii la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal vrea înscrierea copilului.
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite școlii și declarația-tip pe proprie răspundere (este în Anexa nr. 5 a metodologiei), cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, precum și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă cel mic va împlini 6 ani după 1 septembrie 2021 și nu a parcurs grădinița sau a revenit din străinătate acum.
Următorul pas al înscrierii la școală este validarea cererii-tip de înscriere, care este obligatorie și se face la școala la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice. Validarea constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte
Dacă cererea-tip de înscriere și documentele justificative sunt depuse direct la școală, atunci verificarea și validarea datelor introduse se face în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform unei programări realizate de către școală
PROGRAM DE COMPLETARE SI VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
29 MARTIE – 28 APRILIE 2021 ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 8,00-16,00 (LUNI-VINERI).
ÎN ZILELE IN CARE AU LOC EVALUARILE NAŢIONALE 29,30 MARTIE 2021 şi 20, 21, 22 APRILIE 2021 ÎNSCRIERILE ȘI VALIDĂRILE SE FAC ÎN INTRVALUL ORAR 13,00-16,00
Părinții/tutorii copiilor sunt rugați să se programeze pentru înscriere/validare la numărul de telefon 0244224301anexa-1-metodologie-inscriere-invatamant-primar-2021_2022
Descarcă

Navigare în articole