Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Archive for the month “decembrie, 2020”

Şcoala Gimnazială „Toma T. Socolescu” din Comuna Păuleşti, judeţul Prahova organizează un concurs pentru ocuparea postului de Administrator de patrimoniu

Şcoala Gimnazială „Toma T. Socolescu” din Comuna Păuleşti, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de administrator de patrimoniu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 decembrie 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 30 decembrie 2020, ora 12.00: proba interviu.
 • 30 decembrie 2020, ora 14.00: afișarea rezultatelor
 • 30 decembrie 2020, orele 14.00-15.00 depunerea contestațiilor
 • 30 decembrie 2020, ora 15.30 afișarea rezultatelor în urma contestațiilor.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

 1. TEMATICA
 2. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice
 3. Gestionarea bunurilor materiale
 4. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 5. Atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată
 6. Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare
 7. Securitate și sănătate în muncă
 8. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 • BIBLIOGRAFIA
 • LEGEA nr 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II
 • OMEC nr 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificată
 • OMFP nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organi\area și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • OUG nr 34/2006 privind etribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servcii , actualizată
 • HG nr 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGEA nr 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare
 • HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare
 • LEGEA nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
 • LEGEA nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare- capitolul VI

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma T. Socolescu” din Comuna Păuleşti, Str. Principală, nr. 116, judeţul Prahova, telefon: 0244/224.301.

Navigare în articole