Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Despre noi

VIZIUNEA ȘCOLII

MOTTO:

,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm”

                                                         Victor Hugo

        Ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu din Județul Prahova, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

MISIUNEA ȘCOLII

 1. MISIUNEA
 • INSTRUIRE
 • EDUCAȚIE
 • ÎNCREDERE
 • DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII UMANE

Având ca fundament Constituţia României  care legiferează dreptul la învăţătură în ţara noastră, Şcoala Gimnazială ”Toma T. Socolescu” Comuna Păuleşti este locul în care elevii sunt instruiţi în spiritul deschis şi tolerant al conceptiei europene despre educaţie, care accordă şanse egale tuturor, promovând spiritul de echipă, dar şi încrederea în forţele proprii, în ideea dezvoltării personalitaţii umane într-un climat de siguranţă fizică şi psihică proprie integrării în societate tuturor copiilor, fără restricţii sau ameninţări

ȚINTELE STRATEGICE

 1. Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar.
 2. Prevenirea eșecului școlar și creșterea perfrmanței elevilor prin reforma și personalizarea procesului instructiv educativ
 3. Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive,pentru atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor /grupurilor vulnerabile de preșcolari/elevi
 4. Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic
 5. Dezvoltarea bazei materiale și a resurselor financiar- materiale necesare unei funcționări la standardele de calitate a unității
 6. Optimizarea procesului didactic din școală prin utilizarea mijloacelor moderne de predare- învățare și comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării
 7. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizațiile nonguvernamentale , cu asociațiile culturale și sportive și agenții economici, prin desfășurarea de activități și proiecte în parteneriat.

În anul şcolar 2022-2023 şcolarizăm un număr de 310 de elevi şi 171 preşcolari. Elevi provin din satele Cocoșești, Găgeni, Păuleștii Noi și Păulești. Aceştia sunt repartizaţi în 2 grupe mixte de  grădiniţă la Grădinițele din Cocoșești și Găgeni, 2 grupe de program normal și 4 grupe de program prelungit la Grădinița din Păulești,  5 clase la ciclul primar şi în 4 clase la ciclul gimnazial la Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești și o clasă pregătitoare, o clasă la simultan (clasa I- clasa a II-a), o clasă la simultan (clasele a III-a și a IV-a), clasa a V-a, clasa a VI-a și o clasă de simultan (a VI-a și a vII-a) la Școala Gimnazială ,,Vlad Mușatescu’’ Găgeni.

%d blogeri au apreciat: